दुर्ग जिला

कुल 17
SNo.NameSchoolDesignationGender
1 GANESH MISHRA खुर्सीपार भिलाई Male
2 SHIVSHANKAR SAHU खुर्सीपार भिलाई Male
3 HUKUMAT LAL DHIWAR खुर्सीपार भिलाई Male
4 SUMEET SHARMA खुर्सीपार भिलाई Male
5 RATNA MISHRA खुर्सीपार भिलाई Female
6 ARUN RAM खुर्सीपार भिलाई Male
7 YOGESH DEWANGAN खुर्सीपार भिलाई Male
8 RICHA SINGH खुर्सीपार भिलाई Female
9 MAMTA TIWARI खुर्सीपार भिलाई Female
10 RAJKUMARI YADAV खुर्सीपार भिलाई Female
11 HUKUMAT LAL DHIWAR खुर्सीपार भिलाई Male
12 SANTOSH KUMAR SAHU खुर्सीपार भिलाई Male
13 MOHIT RAM SAHU खुर्सीपार भिलाई Male
14 CHANAK DAS SAHU खुर्सीपार भिलाई Male
15 K KUMAR SWAMY खुर्सीपार भिलाई Male
16 MEENA VISHVAS खुर्सीपार भिलाई Female
17 SHASHI TIWARI खुर्सीपार भिलाई Female
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 1 1 2
प्राथमिक 1 5 6
माध्यमिक 2 1 3
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 1 0 1
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 0 2 2
कार्यालय 1 0 1
कुल 6 11 17
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
Nagariy 0 2 5 6 13
कुल 0 2 5 6 13